นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

Gother.com เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกแก่ลูกค้าสมาชิก พันธมิตรทางการค้า และบุคคลทั่วไป ซึ่งบริษัทเสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ("Gother", "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ Gother.com และโปรแกรม Gother Rewards ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธี ที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผยและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล")ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ Gother.com เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ Gother.com เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาสินค้าต่างๆ ของ Gother ได้ โดยเราอาจจัดเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ cookies IP address ของท่าน แต่หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ อาทิเช่น การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการการจองโรงแรมที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน การเช่ารถ การซื้อแพ็กเกจทัวร์ การซื้อบัตรเข้าชมต่างๆ และการซื้อประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ Gother.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มีความเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะลูกค้าบุคคล หรือผู้กระทำการแทนของนิติบุคคล (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ตัวแทน หรือผู้ทำการติดต่อที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) (รวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) ในฐานะที่บุคคลดังกล่าวมีบัญชีหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริการ อื่นๆ กับเรา (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์”) และรวมถึงลูกค้าเป้าหมายที่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

2. ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของ Gother

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Gother.com จัดทำขึ้นโดย Gother เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Gother.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน Gother.com ถือเป็นทรัพย์สินของ Gother และ/หรือเป็นสิทธิของ Gother ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ Gother.com ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gother ก่อนเท่านั้นและห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จาก Gother

3. เรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดจากท่านบ้าง

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็น และเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5 เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ Gother จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ที่ท่านให้กับ Gother เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือ เพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้น โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลในแพลตฟอร์มที่เราจัดเตรียมให้กรอกข้อมูล
  • เมื่อท่านเข้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เข้าทำสัญญา ให้เอกสารหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
  • เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับพนักงานของเรา ให้ความคิดเห็น ยื่นข้อร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา ไม่ว่าผ่านทางช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย และ
  • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลประการอื่นใด
 2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ Gother จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์
  • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ
 3. ข้อมูลการติดต่อ บันทึกเสียงสนทนาระหว่างท่านกับ Gother ทั้งการซื้อสินค้าบริการ การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Gother ทราบ หรือทำการปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ Gother.com เพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า การที่ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ Gother ได้ และ Gother ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผล จากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ทันสมัยและถูกต้องดังกล่าวแต่อย่างใด
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ โดย Gother จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่ Gother มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (เช่น ศาสนา และ/หรือ กรุ๊ปเลือด) ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลต้องห้าม และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

4. เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งใด

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

 1. ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง: เราทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกลงในเว็บไซต์ Gother.com สำหรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัครการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา การใช้บริการหรือเข้าชมเว็บไซต์ Gother.com โดยโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ข้อมูลการติดต่อ การเยี่ยมชม ข้อมูลจากโซเชียล มีเดีย ออนไลน์หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หรือช่องทางอื่นๆ
 2. ได้รับข้อมูลจากลูกค้า ผู้ให้บริการหลัก ตัวแทน บุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา: เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการแนะนำ หรือโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน หรือเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ได้รับคำสั่งจากท่าน จากบัญชีของท่านที่มีกับเรา นอกจากนี้เรายังอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหลัก ตัวแทน สำหรับรายการส่งเสริมการตลาดหรือการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สำหรับกรณีที่ต้องมีการให้ความยินยอม ท่านผู้ซึ่งเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าวในการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา และในเวลาใด ๆ ก็ตามเราอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองของท่านได้ตามสมควร
 3. ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปจากช่องทางออนไลน์ โซเชียล มีเดีย สื่อต่างๆ บริษัทโฆษณา ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการตรวจสอบประวัติหรือข้อมูลลูกค้า คำพิพากษาของศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของเราในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Gother จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ ให้แก่บุคคลที่สามได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการสายการบิน โรงแรม รถเช่า ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ Gother.com เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อเปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
 2. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ
 3. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิตหรือธุรกรรมการชำระเงินในรูปต่างๆ
 5. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านโดยการส่งข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ หรือโดยรูปแบบอื่น หรือส่งจดหมายข่าวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการอาจปรากฏบนหน้าพัสดุภัณฑ์ที่ใช้จัดส่ง รวมทั้งเพื่ออนุญาตให้เราเข้าถึงท่านได้ทางโซเชียลมีเดียอื่น
 6. ในกรณีที่กิจกรรมดังต่อไปนี้ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. (1) เพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน โดยการส่งข้อความ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งสอดคล้องกับช่องทางหรือประเภทการสื่อสารที่ท่านต้องการให้เราทำการติดต่อ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ หรือสอบถามความคิดเห็นประสบการณ์ความพึงพอใจในการใช้บริการ หากท่านไม่ต้องการได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือการติดต่อจากเราในกรณีนี้ท่านสามารถทำได้โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏอยู่ในข้อเสนอเหล่านั้นในการตอบปฏิเสธและแจ้งให้ Gother ทราบเพื่อสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับท่าน หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ

  (2) เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของท่านในบางกรณี สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ นอกจากนี้เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมของท่าน

  (3) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา หรือบุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการเสนอผลิตภัณฑ์

  (4) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษให้กับท่าน

 8. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ควบรวมกิจการ ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อบริษัทหรือผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อบริษัทหรือผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
 9. เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดและตามความจำเป็นทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 10. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของ Gother ผู้ใช้ และผู้อื่นในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก Gother อาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจมีกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือแตกต่างกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน กรณีดังกล่าวเราจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. การปฏิบัติตามสัญญา หากท่านมีการสมัครสมาชิก หรือใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ Gother.com โดยหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการสมัครสมาชิก หรือใช้บริการของเรา เราจะไม่สามารถดำเนินการสมัครสมาชิกหรือให้บริการแก่ท่านได้
 2. ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Gother เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเราจะคำนึงถึงประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อเกินขอบเขตที่ท่านจะสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลที่สาม
 4. ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามสัญญา หรือจำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา และเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในหมวดนี้ได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผล หรือให้บริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างกับท่าน การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะทำการเพิกถอนความยินยอม

7. โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) - นโยบายของที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคุกกี้มีอะไรบ้าง

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) คือ หน่วยพื้นฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เว็บไซต์สามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทใด ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ Gother.com ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ที่มีความจำเป็น Strictly Necessary Cookies, Analytics Cookies และ Preference Cookies เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Gother.com และมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ ท่านจึงไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับได้

8. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ Gother.com อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ Gother ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยความระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการเว็บไซต์นั้นต่อไป

9. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือของเราทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และเพื่อให้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์กับท่าน เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 2. ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการกับเรา และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์หรือการดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน
 3. ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และผู้ที่เป็นตัวแทนของเรา ซึ่งมีการทำข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้ให้บริการหลักที่เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการด้านระบบการชำระเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ช่วง หรือการดำเนินขั้นตอนทางธุรกิจ และเพื่อให้บริการด้านการจัดการบัญชีของท่าน
 5. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายนอก กรณีที่มีการติดตามทวงถามหนี้ การปฏิบัติการด้านกฎหมาย การดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงการป้องกันสิทธิของเรา ทรัพย์สินของเรา บุคลากรของเรา ความปลอดภัยของเรา การดำเนินธุรกิจของเรา และลูกค้าของเรา
 6. ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกของเรา
 7. หน่วยงานซึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแล ดำเนินคดี หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หรือหน่วยงานราชการ ศาล หรือองค์คณะที่มีอำนาจตัดสินคดีในประเทศใด ๆ รวมถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 8. หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 9. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัทโฆษณา โซเชียล มีเดีย หรือสื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือการทำการตลาดกับท่าน ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 10. บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรา หรือ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆของเรา และ
 11. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเราต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น

เรามีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และในบางกรณีก็มีการโอนข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการหลัก) ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยเราจะทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการภายนอกของเราที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการโอนข้อมูลที่ปลอดภัยและรัดกุม กล่าวคือจะปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน (binding corporate rules)

ในบางกรณี เราจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กล่าวคือ เพื่อให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

11. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Gother ขอรับรองว่าใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการทำลายไม่ว่าโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน Gother จึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล โปรดทราบว่าเราไม่สามารถขจัดความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์

12. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

Gother จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในข้อ 5 และตามฐานการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 6 และเป็นเวลา 10 (สิบ) ปี หลังจากที่สัญญาระหว่างเราและท่านได้สิ้นสุดลง หรือนับจากการให้บริการแก่ท่านครั้งล่าสุด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะที่กฎหมายนั้นๆ กำหนด ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เราจะทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมและประมวลผลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศไทย โดยจะถูกดำเนินการภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

13. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังนี้

 1. เลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตามท่านยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์ Gother.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นของ Gother เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gother ได้
 2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยติดต่อเรา ทั้งนี้เมื่อมีการถอนความยินยอมเราจะหยุดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ประมวลผลภายใต้ฐานความยินยอมทันที อนึ่งการถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 3. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
 4. คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมมาโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 5. ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 6. 1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อีกต่อไป

  2. เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา และเมื่อเราไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ

  3. เมื่อมีการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 13.4

 7. ขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ชั่วคราวในกรณีดังนี้
 8. 1. เมื่อเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกรณีที่ท่านร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายเนื่องจากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ

  4. เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ ตรวจสอบเมื่อมีการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 13.4

 9. ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวบุคคลของท่านโดยการให้ข้อมูลหรือจัดส่งสาเนาเอกสารที่สามารถระบุยืนยันตัวบุคคลโดยถูกต้องให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และนโยบายด้านความปลอดภัยของเราได้และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบุคคลอื่น
 11. คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ
 12. ร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

14. การเชื่อมต่อไปเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้มีการลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) เมื่อท่านใช้ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและขั้นตอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดต่างจากเว็บไซต์นี้ ดังนั้น จึงแนะนำให้ทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น

15. ระบบคำนวนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ของระบบเครื่อง

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการ โดยใช้ระบบการคำนวณอัจฉริยะและการเรียนรู้ของระบบเครื่อง เครื่องมือนี้ใช้ระบบการคำนวณแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและระบบคำนวณที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหา ซึ่งการใช้เครื่องมือต่าง ๆ นี้ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัว

16. ติดต่อเรา

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะดำเนินการให้บรรลุผลตามคำขอของท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าวในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลโดยเร็ว โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกต่อไป และท่านยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องจากการที่เราไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้

อีเมล์ service@Gother.com

17. ข้อจำกัดสำหรับเยาวชน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลของผู้เยาว์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Gother สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ Gother จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ Gother.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้า เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

การตั้งค่าคุกกี้