ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Gother.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Gother.com ("ไซต์") เจ้าของและผู้จัดการเว็บไซต์ของเราคือ Search Engine Optimization Co. , Ltd. ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")

ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") และคำถามที่พบบ่อยด้านล่างอย่างละเอียด ก่อนที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือก่อนการจอง (ทั้งหมดที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อให้เข้าใจสิทธิและภาระผูกพันของคุณ คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีการเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดออกจากเว็บไซต์และหยุดการใช้งานเว็บไซต์และบริการทันทีและไม่ทำการจองใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์
 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองออนไลน์
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ออนไลน์และบัญชีของฉัน

โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มและลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องอ่านข้อกำหนดเป็นระยะ หากมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") เห็นด้วยและยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดของเรา การใช้งานของคุณจะขึ้นอยู่กับการส่งและการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการดังกล่าว

ส่วน A. ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

 1. การรับรองและรับประกันของผู้ใช้งาน: คุณขอรับรองและรับประกันว่า:

  1. คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
  2. ในกรณีของผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทั่วไป คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีความสามารถตามกฎหมายที่จำเป็น, มีสิทธิ, อำนาจและสิทธิอํานาจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
  3. ในกรณีของผู้ใช้งานที่เป็นนิติบุคคลคุณได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิ์ลงนาม (ตัวคุณเองหรือบริษัทของคุณ) ในนามของคุณ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ใช้บริการหรือทำการจองและนิติบุคคลดังกล่าวตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้
  4. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อ) นั้นถูกต้องและครบถ้วน
 2. คำนิยาม

  1. ในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่างเว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น:

   "บัญชี" หมายถึงบัญชีที่ลงทะเบียนของผู้ใช้งานที่เปิดภายใต้บัญชีของฉันในเว็บไซต์ Gother.com

   "ผู้ซื้อ" หมายถึงผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุในการจองว่าเป็นผู้ซื้อ

   "การจอง" หมายถึงการสั่งซื้อตั๋วหรือการจองโรงแรมออนไลน์ ซึ่งกระทำโดยผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Gother.com ตามข้อกำหนดเหล่านี้

   "เนื้อหา" หมายถึงรายการและรายละเอียดของบริการสำหรับการจองตั๋วและอื่น ๆ การแสดงความคิดเห็น วัสดุ ข้อมูลโฆษณา ข้อความเสียง วิดีโอ ภาพกราฟิก การโฆษณาบนเว็บไซต์ การออกอากาศ ข้อความ ข้อคิดเห็นคำแนะนำ ความคิดริเริ่ม และเนื้อหาอื่น ๆ

   "สัญญา" หมายถึงข้อตกลงที่สร้างขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้

   "บัตรเครดิต" หมายถึงหนึ่งในบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทบัตร ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ถือบัตรอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น VISA, MasterCard, JCB และอื่น ๆ

   "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบที่ Gother.com ไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งได้แก่:

   1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, พายุ, หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ) การระเบิด, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, พายุเฮอริเคน/พายุไต้ฝุ่น/ พายุไซโคลน, การนัดหยุดงานของแรงงาน, การเดินขบวน
   2. สงคราม, ประกาศหรือไม่ประกาศ, การก่อวินาศกรรม, การจลาจล, การก่อการร้ายหรืออาชญากรรม, การจลาจลหรือการรบกวนทางแพ่ง, การจลาจล, การปฏิบัติการทางทหาร, การก่อการร้าย
   3. การห้าม หรือจำกัดการอนุญาตตามกฎหมาย การกระทำหรือมาตรการใดๆ หรือการแทรกแซงใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล การลงโทษ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ
   4. การแพร่ระบาดของโรค การกักกันโรค, การเกิดโรคการระบาด หรือการห้ามเดินทาง (รวมถึงการห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น) ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลกหรือหน่วยงานของรัฐ
   5. การนัดหยุดงาน, การหยุดทำงานหรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือข้อพิพาททางการค้า (ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของ Gother.com ผู้ขายหรือบุคคลอื่นใด) และ
   6. การผิดนัด หรือการละเว้น ของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงของ Gother.com หรือ
   7. สายการบินหรือโรงแรมล้มละลายหรือการล้มละลายอื่น ๆ

   "iGoPoint" หมายถึงโปรแกรมสะสมคะแนนของสมาชิกที่ดำเนินการโดย Gother.com

   "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง Gother.com และคุณ ผู้ใช้งาน หรือผู้ซื้อตาม แต่กรณี และ"บุคคลที่เกี่ยวข้อง" หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดในนั้น

   "บริการ" หมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่ให้เปิดผู้ใช้งานสามารถเรียกดู ประเภทของตั๋ว การจอง และผู้ขายสายการบิน ตั๋ว/ทัศนศึกษา บริการรถเช่า ประกันภัยการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์ ห้องพัก และที่พักแบบต่างๆ / หรือการซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วน A ข้อที่ 3

   "ไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ Gother.com ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.gother.com/

   "ตั๋ว" หมายถึงตั๋ว หรือบัตรกำนัล ของผู้ขายหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการรถบัส รถเช่า เครื่องบิน เที่ยวบิน แพ็กเกจทัวร์ รถไฟ การแสดงละคร โรงละคร การแข่งขันกีฬา โรงแรม ห้องพัก สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงนโยบายการประกันหรือบริการอื่น ๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ Gother.com แสดงและเชิญผู้ใช้งานให้ทำการจองตามข้อกำหนดดังกล่าวนี้

   "Gother.com" หมายถึงเว็บไซต์ www.gother.com ซึ่งเป็นของและจัดการโดยบริษัท Search Engine Optimization Co., Ltd.

   "ผู้ใช้งาน" หมายถึงผู้เข้าชมหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้

   "เนื้อหาผู้ใช้งาน" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เนื้อหาหรือมอบให้กับ Gother.com ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้งานได้สร้างขึ้น ส่งผ่าน โพสต์หรืออัปโหลดในเว็บไซต์

   "ผู้ขาย" หมายถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งให้บริการสายการบิน ตั๋ว /การท่องเที่ยว บริการรถเช่า ประกันภัยการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์ โรงแรม นายหน้าท่องเที่ยวและ/หรือผู้ให้บริการอื่นกับ Gother.com บนเว็บไซต์นี้

   "เนื้อหาผู้ขาย" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์นี้

  2. การใช้คำ หมายเลขเอกพจน์หรือพหูพจน์ ซึ่งรวมถึงจำนวนพหูพจน์หรือจำนวนเอกพจน์
  3. มีการแทรกหัวข้อในข้อกำหนดเหล่านี้มีเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ถูกตีความหรือพิจารณาว่าเป็นเจตนาของข้อกำหนดเหล่านี้
 3. การบริการและข้อสงวนของเว็บไซต์

  1. Gother.com อาจเสนอบริการต่อไปนี้ของแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือบนเว็บไซต์นี้:
   1. เครื่องมือค้นหาหรือเครื่องมือใช้งาน
   2. เนื้อหาประเภทต่างๆของตั๋ว การจอง และผู้ขายสายการบิน ตั๋ว / การท่องเที่ยวต่างๆ รถเช่า ประกันภัยการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์ ห้องพักและที่พักอาศัย
   3. การสั่งจองตั๋วออนไลน์รวมถึงสำรองที่นั่งและ/ หรือซื้อบนเว็บไซต์ คุณจะสามารถจองและ/หรือซื้อตั๋วสายการบิน บริการรถเช่า ห้องพัก โรงแรม ตั๋ว บัตรเข้างาน แพ็กเกจทัวร์ ประกันภัยการเดินทาง หรือบริการอื่น ๆ โดยการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
   4. แพลตฟอร์มของเราสำหรับสร้าง อัปโหลด และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบและเนื้อหาอื่น ๆ
   5. ข้อมูลบัญชีของฉันและ iGoPoint
   6. คุณสมบัติอื่น ๆ การแข่งขันเนื้อหาหรือแอปพลิเคชัน โปรโมชันและแบบสำรวจที่ Gother.com อาจเสนอหรือเรียกใช้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  2. ข้อมูลการเดินทางและจุดท่องเที่ยว
   1. Gother.com ไม่ได้นำเสนอหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเหมาะที่จะเลือก เหมาะที่จะแนะนำหรือปราศจากความเสี่ยง โดยการแสดงปลายทางเฉพาะบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางของคุณไปยังปลายทางดังกล่าว หรือเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการเข้าพักของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกเดินทางเส้นทาง การเดินทางและปลายทางเป็นการส่วนตัวตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณ
   2. คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอรับ รักษา และคงไว้สำหรับการนำเสนอ หนังสือเดินทางที่เหมาะสม และใบอนุญาตการเดินทางหรือข้อกำหนดในการเข้าประเทศที่ถูกต้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวีซ่า หรือใบอนุญาตการเดินทางอื่น ๆ และเอกสารการเดินทาง ทั้งที่เป็นการขนส่งหรืออย่างอื่น) ที่เหมาะสมกับคุณก่อนที่จะสรุปเพื่อเตรียมการเดินทางให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่คุณเดินทางไป เดินทางออก หรือเดินทางผ่าน Gother.com ไม่มีข้อผูกมัดและจะไม่รับผิดชอบในการแจ้งให้คุณทราบ เกี่ยวกับการเตรียมการเดินทางและการอนุญาตที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการตามแผนการเดินทางของคุณได้ Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความรับผิดในกรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากใบอนุญาตการเดินทางของคุณหรือเกี่ยวข้อง
  3. การจัดอันดับ
   1. การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานเท่านั้นและ การให้จัดอันดับที่ปรากฏอยู่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่นผู้ขาย ผู้จัดหา การวิจารณ์ของผู้ใช้งาน หรือการแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์ ๆ เราไม่ยืนยันการจัดอันดับที่ให้ไว้และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดอันดับที่มีอยู่ เราขอประกาศปฏิเสธการเรียกร้องการสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์
   2. เว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำการรับรองใด ๆ และไม่ควรตีความว่าเป็นการแนะนำหรือให้คำแนะนำระดับคุณภาพการบริการ หรือการจัดอันดับของผู้ขายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เราขอประกาศปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ขายที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายการบินโรงแรมหรือบริการอื่น ๆ) ผู้ขายอาจได้รับการนำเสนอในนำระดับที่แตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ซื้อ การจัดอันดับ หรือปัจจัยอื่น การจัดอันดับนั้นคำนวณโดยใช้วิธีคำนวณอัตโนมัติที่สามารถอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเรา
  4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดหรือสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้น ทำให้ข้อมูลที่ให้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือได้
  5. ราคาและโปรโมชัน: อาจมีการเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือโปรโมชันบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว โดยอาจต้องการข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และมีความเฉพาะเจาะจงในด้านการจองและนโยบายการคืนเงิน
  6. เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับผู้ใช้งานหรือการจองใด ๆ (หรือในบางกรณียกเลิกการยืนยันการจอง) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ให้ต้องเหตุผลในการปฏิเสธ/ ปฏิเสธ / ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้หรือจองหรือยกเลิกการยืนยันการจอง อาจรวมถึงกรณีต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัด เพียงเท่านี้: การฝ่าฝืนข้อกำหนด, การค้าหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยหน่วยงานระดับโลกหรือระดับประเทศ, การห้ามส่งสินค้า, ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ, การฉ้อโกงหรือการโจรกรรม, การสงสัยว่ามีกิจกรรมทางอาญา, การสั่งซื้อที่น่าสงสัย, บริการที่ไม่พร้อมให้บริการหรือไม่มีผู้ให้บริการอีกต่อไป, ผู้ใช้งานที่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาดหรือเข้าใจผิด, ปัญหาสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ , การข่มขู่, ดูหมิ่น, ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล, ,การกีดกันในการปฏิบัติงาน, ปัญหาการและการล้มเหลวในการสื่อสาร, ข้อผิดพลาดจริง (ต่อไปนี้อธิบายไว้ด้านล่าง), ประวัติการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้, หรืออยู่ใน "บัญชีดำ" หรือ "รายการเฝ้าระวัง" ของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีที่การจองถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดย Gother.com และทำการชำระเงินแล้ว Gother.com จะคืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถลบหรือเอาจากการเป็นสมาชิก ของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้งานที่ถูกลบออกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์ในชื่ออื่นหรือผ่านผู้ใช้รายอื่น (เงื่อนไข กลไกการป้องกันการฉ้อโกงจะอธิบายในหัวข้อต่อไป)
  7. ในบางกรณีเราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองที่เกี่ยวข้องกับ "ข้อผิดพลาดจริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ใด ข้อผิดพลาดที่แท้จริงนั้นเป็นความผิดของเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น ในแง่ของราคา) ซึ่งไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจะพิจารณาความเหมาะสมหรือ เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลทางธุรกิจ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับการคืนเงินตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  8. แม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเรา ในการให้บริการด้วยความระมัดระวัง แต่เราจะไม่ตรวจสอบและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้นั้นถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลล่าสุดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงตำแหน่ง และข้อผิดพลาดในการพิมพ์) เหตุขัดข้อง (เนื่องจากสาเหตุชั่วคราวและ / หรือบางส่วน ความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออื่น ๆ) ความไม่ถูกต้องทำให้เข้าใจผิด หรือข้อมูลเท็จ หรือไม่ได้ส่งข้อมูล
 4. เว็บไซต์และเนื้อหา และข้อจำกัดการใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานใช้บริการของเว็บไซต์ของเราได้รับสิทธิ์แบบ จำกัด (“การใช้งานจำกัด”) เพื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ตามขอบเขตที่อนุญาตอย่างชัดเจน ตามข้อกำหนดเหล่านี้
  2. ในการใช้เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า ผู้ใช้งานสามารถ:
   1. ดึงเนื้อหาและแสดงเนื้อหาบน Gother.com บนอุปกรณ์ที่รองรับที่คุณเป็นเจ้าของได้
   2. พิมพ์สำเนาบทความบนกระดาษได้ 1 ฉบับ
   3. จัดเก็บบทความดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนดิสก์หรือบนอุปกรณ์มือถือที่คุณเป็นเจ้าของ (แต่ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)
  3. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาใด ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ยกเว้นกรณีเฉพาะที่มีด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gother.com หรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้ นอกจากนี้ (แต่ไม่จำกัดเท่านี้) ผู้ใช้จะต้อง:
   1. ไม่เข้าถึง ตรวจสอบ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล เผยแพร่ สื่อสาร ถ่ายทอดออกอากาศ เผยแพร่ผ่านการเล่าเรื่องทางอินเตอร์เนต (podcast), ถ่ายทอดวิดีโอผ่านอินเตอร์เนต (webcast) กระจาย ขาย แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ หรือดำเนินการใด ๆ ที่คล้ายกันโดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมของตนเอง หรือโปรแกรมโดยอัตโนมัติไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านทางเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น เช่น การวางกรอบ (framing), การแชร์ภาพจากโทรศัพท์มือถือ(mirroring), การเชื่อมต่อ (linking), การส่ง spider เข้าไปเก็บข้อมูล (spidering), การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (scraping) หรือวิธีการทางเทคโนโลยีอื่น ๆ (รวมถึงเทคโนโลยีใด ๆ ที่มีในอนาคต) เพื่อเชื่อมต่อกับ:

    (1) บริการ ตั๋ว และการจองใด ๆ รวมถึงข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ

    (2) ไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการจอง)

    (3) เนื้อหาของ Gother.com และเนื้อหาของของผู้ขายหรือบุคคลที่สามใด ๆ

    (4) เนื้อหาผู้ใช้งานรายอื่นใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gother.com และเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้งานเฉพาะดังกล่าว

   2. ไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผลในเว็บไซต์หรือโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ของเราหรือซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวางหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ ทำให้เกิดความเสียหายรบกวนหรือ จำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ
   3. ไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการดัดแปลงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการแฮ็ค การโจรกรรมรหัสผ่านหรือเรื่องอื่นที่คล้ายคลึงกัน
   4. ไม่ส่งข้อความข้อมูล เอกสาร หรือประกาศซึ่งละเมิดกฎหมายระเบียบหรือกฎใด ๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือทางอาญาไปยังเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือส่งหรือให้ลิงก์
   5. ไม่ส่งข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือประกาศที่ทำให้เสียชื่อเสียงใส่ร้ายหรือข่มขู่บุคคลใด ๆ จัดการ หรือบิดเบือนข้อมูลโดยมีจุดประสงค์ที่จะปลอม แหล่งกำเนิดของข้อความที่ให้ไว้หรือเป็นของปลอม ข่าวข้อมูลปลอมหรือเท็จ ไปยังเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งหรือให้ลิงก์
   6. ไม่ส่งข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือประกาศ อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ข้อมูลลับ หรือสิ่งพิมพ์ ไปยังเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์หรือส่งหรือให้ลิงก์
   7. ไม่รับหรือพยายามที่จะรับ เอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ โดยวิธีการที่ไม่ได้จัดโดยเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับ หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นเช่นที่อยู่ อีเมล
   8. ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อ จัดการหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (“SERP”) หรือทำการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา (“SEO”) การทำ SEO ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือถือเป็นการ "spamdexing (การสแปมด้วยเนื้อหา)" ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง การคลุม รายละเอียดข้อมูล การแท็กชื่อ การคัดเนื้อหา โครงร่างของลิงก์ การโจมตีเว็บไซต์ ข้อความค้นหา ข้อความหรือลิงค์ที่ซ่อนอยู่
   9. ไม่แสวงหาสร้างค้นหา ใช้งาน หรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรวบรวม หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้เป็นอย่างอื่น
   10. ไม่แยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ reverse engineer หรือพยายามค้นหารหัสต้นกำเนิดของเนื้อหา Gother.com ใด ๆ ปรากฏอยู่บนไซต์หรือผ่านบริการ
   11. ไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
   12. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อไซต์ Gother.com หรือ บริษัทในเครือและพนักงานหรือชื่อเสียงของ Gother.com
  4. ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราผู้ใช้ตกลงที่จะดำเนินการออนไลน์ต่อไปนี้:
   1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และประกาศหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจโพสต์บนเว็บไซต์ โดย Gother.com เป็นครั้งคราว
   2. ไม่ใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
   3. ไม่แฮ็ค แทรกแซง ขัดขวาง ปิดกั้น ใช้งานโปรแกรมที่มีภาระมากเกินไป หรือทำให้ ไซต์ บริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ ทำงานไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (denial-of-service attacks), การโจมตี spoof, การขโมย session hacking, ดักจับข้อมูล, ปลอมแปลงข้อมูล, reverse engineering (การปรับแต่งชิ้นอุปกรณ์) reprogramming (การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรม)
   4. ไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานรายอื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือไม่ก็ตาม
 5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบที่ลงทะเบียน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ ซึ่งได้แก่ ชื่อโดเมน บริการ และเนื้อหาข้อมูล และเอกสาร และเนื้อหาของ Gother.com ทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ข้อความ ข้อมูลกราฟิก รูปภาพเสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส html และรหัสอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ และการรวบรวมเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด เหล่านี้เป็นของและจะตกเป็นของ Gother.com (“งานที่มีลิขสิทธิ์”) Gother.com สงวนและสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Gother.com และห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำทำซ้ำหรือแก้ไข นอกพื้นที่ของไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gother.com
  2. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมาย") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Gother.com หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และ Gother.com หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะสงวนสิทธิ์ทั้งหมดไว้อย่างชัดแจ้งโดย ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gother.com หรือบุคคลที่สามดังกล่าว ไม่ใช้ชื่อของ Gother.com หรือเครื่องหมายอื่นใดในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ หรือการเชื่อมโยงหลายมิติโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gother.com หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามแต่กรณี
  3. ชื่อโดเมนเว็บไซต์เป็นโฮสต์นั้นเป็นทรัพย์สินของ Gother.com แต่เพียงผู้เดียวและคุณไม่สามารถใช้หรือนำชื่อที่คล้ายกันมาใช้เป็นงานของคุณเอง
  4. ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใด ที่ใช้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตีความว่า เป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน การมอบหมาย หรือสิทธิใด ๆ แก่คุณไม่ว่าโดยนัยหรืออย่างอื่น เพื่อให้คุณใช้ ครอบครองแจกจ่าย หรือแก้ไขสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Gother.com คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากการดาวน์โหลดจากไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นและได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าคุณจะได้รับการอนุญาตบางอย่างตามแต่ที่จำเป็น แต่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือ คุณยอมรับและตกลงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญา
  5. อาจมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัท อื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์รวมถึง ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบอื่น ๆ และอนุญาตให้ใช้งานได้ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการสนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  6. ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ, ซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้บนเว็บไซต์นี้ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นของ Gother.com, บริษัทในเครือ, หรือผู้ให้อนุญาต, ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการเนื้อหา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สามหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม
  7. ในการสร้างเว็บไซต์ Gother.com การเตรียมซอร์สโค้ด และการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สบางส่วนจากบุคคลที่สามผ่าน GNU General Public License (“GPL”) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนที่เตรียมโดย Gother.com และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สนั้นเป็นของ Gother.com และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
  8. Gother.com สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้อาจเป็นความผิดทางอาญาด้วย
 6. ไซต์เชื่อมโยง (ไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม)

  1. เราอาจอัปโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติ หรืออาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์เชื่อมโยง") ดูแลโดยบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เรายังอาจให้โอกาสแก่บุคคลที่สามในการส่ง โหลด ส่งผ่าน หรือทำให้มีเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพเสียง กราฟิก วิดีโอ ความเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ปรากฏขึ้นผ่านทางเว็บไซต์นี้ Gother.com ไม่ได้ตรวจสอบและไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์เชื่อมโยง แหล่งที่มา และเนื้อหา และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือให้คำแนะนำใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อแหล่งที่มาของเว็บไซต์เชื่อมโยง, และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์เชื่อมโยง (รวมถึงไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม ข้อผิดพลาด หรือเนื้อหาที่สร้างความเสียหายจากเว็บไซต์เชื่อมโยง) หรือการปรากฏของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เชื่อมโยง และคุณขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ จากเรา ซึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 7. ความเป็นส่วนตัว

  1. Gother.com ให้ความสำคัญกับความลับของผู้ใช้งาน Gother.com จะพยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้
  2. โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อน ซึ่งได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ Gother.com และผู้ใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว
 8. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัด

  1. เนื้อหาและบริการ Gother.com จะแสดงข้อมูลและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลบนพื้นฐานข้อมูล 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' เท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Gother.com ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความพอใจด้านคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การปฏิบัติตามคำอธิบาย หรือการรับประกันที่จะไม่ละเมิด Gother.com ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาของ Gother.com หรือเนื้อหาอื่น ๆ จะตรงเวลา ไม่สะดุด หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากข้อบกพร่อง ซึ่งข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ Gother.com ไม่รับประกันว่าไซต์ บริการ เนื้อหาของ Gother.com หรือเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์เชื่อมโยงนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดติดตั้งหรือใช้เนื้อหาของ Gother.com ในคอมพิวเตอร์หรือกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงาน หรือประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ Gother.com ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลลัพธ์ของการใช้เนื้อหา Gother.com, บริการ, เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่าจะมีความถูกต้องแม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อถือได้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะทำไม่ให้ Gother.com สูญเสียหรือมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่เกิดจากสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Gother.com
  2. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นลักษณะทั่วไปและไม่ได้มีเจตนาและจะไม่ถือว่าเป็นการเสนอหรือการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดการใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลที่สามหรือผู้ขายที่มีชื่อในเว็บไซต์ หรือเชื่อมโยงกับเพจเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว Gother.com ไม่สนับสนุน รับรอง หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ
  3. ผู้ใช้งานรับทราบว่า Gother.com ไม่มีนโยบายควบคุมบรรณาธิการและตรวจสอบแก้ไข หรือแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้งาน การโพสต์ อีเมล หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจแทรกหรือทำให้ปรากฏ อยู่บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้บริการรายอื่น และ Gother.com ไม่รับรองและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว
  4. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า Gother.com ไม่รับรองหรือแนะนำ และไม่สามารถควบคุมบริการ และผลิตภัณฑ์ของผู้ขายและบุคคลที่สามได้และ Gother.com ขอปฏิเสธความรับผิด และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายและบริการ และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน ทั้งที่โฆษณาผ่านเว็บไซต์หรือบนเว็บไซต์เชื่อมโยง
  5. ผู้ใช้ตกลงว่า ข้อความ ข้อเสนอ ข้อมูล ความคิดเห็น เอกสาร เนื้อหาของผู้ใช้งาน และบริการและผลิตภัณฑ์ของผู้ขายและบุคคลที่สามจากผู้ใช้รายอื่นและจากผู้โฆษณาและผู้โฆษณาและบุคคลที่สามอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ควรได้รับการยอมรับและเชื่อถือ คุณต้องระมัดระวังและใช้ดุลยพินิจและยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง และ Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือ ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือความเชื่อมั่นดังกล่าว
  6. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าบริการบางอย่างอาจทำให้ผู้ใช้งานรายอื่นอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ และบางส่วนของบริการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความรำคาญ ผิดกฎหมาย ละเมิดข้อกำหนด มีไวรัสหรือทำให้คุณเสียหายได้ แม้ว่าเราจะลบเนื้อหาผู้ใช้งานที่แจ้งให้เราทราบดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และคุณตกลงที่จะใช้การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง
  7. ผู้ใช้งานยังรับทราบและตกลงว่า:
   1. Gother.com จะได้รับสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ถอน หรือระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดให้ทราบล่วงหน้า
   2. การเข้าถึงหรือการดำเนินการของไซต์ เซิร์ฟเวอร์และ / หรือบริการ อาจถูกขัดจังหวะหรือพบปัญหาทางเทคนิคหรืออื่น ๆ เป็นครั้งคราว และอาจอาจจะประสบปัญหาไม่ต่อเนื่องหรือไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรืออื่น ๆ และในกรณีดังกล่าว Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา
   3. Gother.com จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความปลอดภัยของระบบของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า: (i) ฟังก์ชั่น บริการ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีสะดุดหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ii) ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะได้รับการซ่อมแซม หรือ (iii) ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ให้บริการโดยปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่จำเป็นและอื่น ๆ ทั้งหมดการให้บริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไข ซึ่งได้แก่ข้อบกพร่อง ปัญหา หรือความเสียหายในคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ
   4. Gother.com ไม่รับประกันความถูกต้องความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเว็บไซต์เชื่อมโยง เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่มีให้ และจากเว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันว่า จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ปลอดภัยจากอันตราย เหตุการณ์หรือการโต้แย้ง
   5. ในการซื้อหรือสั่งจอง คุณต้องรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณโดยสมัครใจ ที่จะขอรับใบอนุญาตเดินทางและเอกสารที่ถูกต้อง Gother.com ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับใบอนุญาตการเดินทางที่ถูกต้อง และใช้ได้กับคุณและการเดินทางของคุณ เราไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่จะแจ้งให้คุณทราบหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณในกรณีที่คุณประสบความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของวีซ่าและใบอนุญาตการเดินทางของคุณ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปฏิเสธการเดินทาง
  8. ไม่ว่าในกรณีใด Gother.com จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หนี้สินภายใต้สาเหตุของการกระทำใด ๆ (ไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิดซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการประมาทเลินเล่อ หรืออย่างอื่น) ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานเนื้อหาของ Gother.com เนื้อหาผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ขายหรือบุคคลที่สาม คอมพิวเตอร์ใด ๆ ไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความผิดนั้นเป็นของ Gother.com และคุณได้ยกเลิกการซื้อบริการจองอย่างน้อย 3 วันก่อนการเหตุการณ์หรือการเดินทาง หรือก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการโดยผู้ขาย โรงแรมหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของตั๋วที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะนานเท่าใดคุณยอมรับว่า Gother.com จะรับผิดชอบต่อสาเหตุ ของการกระทำใด ๆ และการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบริการและไซต์ของ Gother.com แต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะคืนให้ผ่านบัญชีธนาคารของคุณ หรือบัตรเครดิตของคุณหากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  9. โดยปราศจากอคติต่อสิ่งที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความประมาท Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การใช้ หรือไม่สามารถใช้เนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ขายหรือบุคคลที่สาม ไซต์ หรือไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ แม้ว่า Gother.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Gother.com จะได้รับการแนะนำหรือคาดการณ์ถึงความสูญเสียและความเสียหายล่วงหน้า
 9. การชดเชยค่าเสียหาย

  1. โดยปราศจากอคติต่อความรับผิดและภาระผูกพันของผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ภายใต้มาตรา B และมาตรา C คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Gother.com และพนักงาน บริษัทในเครือ พนักงาน และพันธมิตร ไม่ให้เป็นอันตรายจากการเรียกร้อง การกระทำ การดำเนินการตามกฎหมายหนี้สินความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย รางวัล การสูญเสียและ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจาก:
   1. การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ของคุณ
   2. การเชื่อมต่อไปยังไซต์ การเข้าถึง หรือเนื้อหาที่ได้รับหรือมอบผ่านไซต์นี้ของคุณ
   3. การที่คุณฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ
   4. การที่คุณละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
   5. การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนด กฎหมาย หน้าที่ หรือนะเบียบใด ๆ
   6. ผลของการกระทำหรือการเรียกร้องของบุคคลที่สาม หน่วยงานด้านกฎหมาย ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ บุคคลที่สาม กับ Gother.com ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ; และ/หรือ
   7. การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณไม่ว่าจะเป็นการประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออย่างอื่น
 10. การยกเว้น

  1. จะไม่มีการยกเว้นหรือการเยียวยาใด ๆ โดย Gother.com เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของ Gother.com
  2. ความผิดพลาดที่เกิดจาก Gother.com ในการใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับจากข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน หรือขัดขวางการใช้สิทธิ์หรือการบังคับใช้ในครั้งต่อไป หรือในเวลาใด ๆ
  3. ความผิดพลาดที่เกิดจาก Gother.com ในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาใด ๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยกเว้นสิทธิ์ แต่ละข้อที่บังคับใช้ หรือบทบัญญัติอื่น ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่เป็นการยกเว้นให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือบทบัญญัติอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการ ที่สำเร็จแล้ว หรือที่ตามข้อกำหนดเหล่านี้
 11. เหตุสุดวิสัย

  1. Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เช่น ความล้มเหลวในการทำธุรกรรม, การจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ต่อผู้ใช้งาน ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  2. Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากวิธีการใด ๆ ต่อฝ่ายใด ๆ หาก Gother.com ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณได้เนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย
 12. การระงับข้อพิพาทและการสิ้นสุด

  1. ในกรณีเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ อันดับแรกทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือกันโดยสุจริต เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นมิตร ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่มีการแจ้งข้อพิพาท
  2. ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อผูกพัน, การจองห้องพัก, การสำรอง, บริการหรือบัญชีของฉัน คุณยังคงผูกพันตามภาระผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของหนี้สินที่คุณได้ยอมรับแยกต่างหาก
  3. คุณยอมรับว่า Gother.com มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการจำกัด ระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและ / หรือการเข้าถึงของคุณ ไปยังเว็บไซต์หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ Gother.com จะไม่รับผิดชอบคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ต่อการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและการควบคุมโดยอำนาจศาล

  1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตีความตามและเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. คุณตกลงที่ยอมรับเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลประเทศไทย
  3. เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยนิติบุคคลไทยในประเทศไทย Gother.com ไม่รับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ที่คุณใช้งาน ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่ใด ๆ ต้องดำเนินการตาม own initiative ความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้
 14. การแจ้งการละเมิด

  1. Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย การค้า และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา Gother.com และข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ("เนื้อหาที่ละเมิด") และดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย หากพบหลักฐานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

   (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง

   (2) ในกรณีที่ผู้ส่งไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

   (3) ในกรณีที่ที่อยู่ผู้ส่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยผู้ส่งจะต้องระบุที่อยู่ชั่วคราวในประเทศไทย

   (4) หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) และที่อยู่อีเมล

   (5) รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แก่ ที่อยู่ออนไลน์ของสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

   (6) ถ้อยคำแถลงว่าผู้ส่งโดยสุจริต ได้รับรู้ถึงการละเมิดตามที่ระบุ ว่าเป็นเนื้อหาที่ละเมิดและขอให้ลบหรือปิดการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาการละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น

   (7) ถ้อยคำแถลงว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งนั้นถูกต้อง

   (8) ถ้อยคำแถลงว่าผู้ส่ง (a) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด หรือ (b) มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการในนามของเจ้าของหรือผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

   (9) ถ้อยคำแถลงว่าผู้ส่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท การโต้แย้งหรือความคิดต่างที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะต้องมีการหารือร่วมกันและเจรจาต่อรองโดยสุจริต เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี ตามเขตอำนาจศาลไทย

  2. ผู้ส่งต้องลงนามในจดหมายและส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และส่งทางอีเมลไปที่

   Search Engine Optimization Co., Ltd. : 111/33 พรีเมียมเพลซ, ซอยเอกมัย-รามอินทรา 40, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240, ประเทศไทย

   อีเมล: service@Gother.com

  3. Gother.com จะตรวจสอบและจัดการจดหมายแจ้งเนื้อหาละเมิดตามกฎหมายของประเทศไทย และจะตอบกลับเพื่อลบเนื้อหาที่ละเมิดออกจากเว็บไซต์ ในทางกลับกันคุณยอมรับว่าคุณต้องแจ้งให้ Gother.com ทราบก่อนตามวิธีที่ระบุไว้ข้างต้น และโอกาสในการลบเนื้อหาที่ละเมิด และคุณจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับ Gother.com ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการละเมิด เว้นแต่ภายหลังจากนั้น Gother.com ปฏิเสธหรือไม่สามารถลบเนื้อหาที่ละเมิดภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่เราลบเนื้อหาที่ละเมิดเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของคุณแล้ว คุณตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิ์และยกเว้นที่จะการดำเนินการใด ๆ กับเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งคุณอาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการละเมิดใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ก่อนที่เราจะทำการลบดังกล่าว
  4. คุณรับทราบและยอมรับว่า Gother.com ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปรากฏบนไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ
 15. บทบัญญัติทั่วไป

  1. ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงและการทำความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับ Gother.com ในประเด็นดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Gother.com เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ที่เคยมีก่อนหน้านี้ทั้งหมด ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา
  2. ขอชี้แจงว่า Gother.com ไม่ได้จัดการหรือควบคุมผู้ขาย
  3. หากคุณใช้งานเว็บไซต์ ในนามของบุคคลที่สาม ("ผู้ซื้อหลัก") เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้คุณต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อใช้งานเว็บไซต์ในนามของผู้ซื้อหลักคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Gother.com ไม่ให้ได้รับอันตรายจากหนี้สิน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้อง และการเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดข้อตกลงหรือความประมาทเหล่านี้ของคุณและ / หรือผู้ซื้อหลัก
  4. ข้อกำหนดเหล่านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่นนั้นใช้เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับการแปลใด ๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก. หัวเรื่องของข้อตกลงจะถูกแทรกเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดเหล่านี้
  5. ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับหรือศาลแห่งเขตอำนาจศาลใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุด ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับถ้อยคำและเจตนาดั้งเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  6. คุณไม่สามารถมอบหมาย หรือโอนสิทธิ์ หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  7. ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ หรือเพื่อมอบผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง
  8. ประกาศที่เราได้รับตามข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าเพียงพอ หากพวกเขาทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งต่อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งที่บันทึกไว้หรือเทียบเท่า (ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนของเรา)
  9. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนด (หรือบางส่วน) ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยโพสต์รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดล่าสุดจะแทนที่ก่อนหน้าทั้งหมด การใช้บริการใด ๆ หลังจากการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขคุณมีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณและ/หรือยุติการใช้เว็บไซต์และบริการ
  10. Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา ซึ่ง Gother.com จะใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือหยุดเว็บไซต์นี้และ / หรือบางส่วนของไซต์ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในไซต์นี้และ / หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบางส่วนได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดข้อ จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างหรือ จำกัดการเข้าถึงของคุณในส่วน หรือบริการทั้งหมดหรือเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบนเว็บไซต์โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ service@Gother.com

ส่วน B. ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Gother สำหรับการจองออนไลน์ (“ข้อกำหนดการจอง”)

 1. ผู้ซื้อและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดการจอง

  1. คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี เพื่อการใช้เว็บไซต์, การสั่งจอง, การจองและสำรอง และคุณมีความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มที่ในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย)
  2. คุณรับทราบและตกลงว่าเมื่อมีการจองและเข้าถึง และใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้ คุณจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในบัญชีของฉัน
  3. ข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการจองตั๋วที่ระบุไว้ในรายการ, การเข้าถึงและการจัดทำโดยผู้ซื้อได้ที่เว็บไซต์นี้และ/หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Gother.com, โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อจะต้องลงนามในข้อตกลงการซื้อแยกต่างหากกับ Gother.com หรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของผู้ขาย มีการควบคุมและบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงแยกต่างหากและ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ขาย
  4. เมื่อทำการจองและ / หรือสั่งซื้อตั๋วและ / หรือยอมรับการส่งมอบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
  5. บุคคลที่สามใด ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ซื้อในสัญญาจะไม่มีสิทธิภายใต้สัญญา ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาและข้อกำหนดการจองนี้ จะไม่มีข้อใดในข้อกำหนดนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ซื้อที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับโอนสัญญา โดยไม่ต้องมีการอนุญาตใด ๆ
  6. ผู้ใช้งานตกลงและรับประกันว่าตนกำลังสั่งจอง เพื่อการใช้งานของตนเองเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือเพื่อการค้า
  7. ในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้, คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อ จำกัด ใด ๆ ของโปรแกรมการห้ามหรือภายใต้บทลงโทษใด ๆ ของระบอบการป้องกันการฟอกเงิน
 2. คำสั่งซื้อของผู้ใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานจะต้องระบุตั๋ว / การจองที่ต้องการสั่งซื้อและปริมาณที่ต้องการตามราคา และความพร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ โดยการสั่งซื้อ การจองบนแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์และมอบให้กับ Gother.com คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อสั่งซื้อและ คุณขอรับประกันและตกลงว่าคุณจะไม่ส่งคำขอจองที่ผิดพลาดมา คุณขอประกาศว่า มีความมั่นใจว่าข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้นั้นถูกต้อง คุณตกลงและรับประกันว่าคุณให้ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ของคุณถูกต้อง
  2. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่จองโดยผู้ใช้งาน ที่จองตั๋วหนึ่งใบขึ้นไปจะถือเป็นข้อเสนอที่ผู้ใช้งานทำขึ้นเพื่อซื้อตั๋ว / การจองดังกล่าวตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ และเพื่อซื้อตั๋วในปริมาณที่กำหนดไว้ตามคำ สั่งจอง และคำสั่งจองทั้งหมดจะต้องได้รับการยอมรับจาก Gother.com
  3. การปฏิเสธการจองด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในที่นี้ อยู่ภายใต้การจองของเรา Gother.com อาจยอมรับคำสั่งการจองโดยการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล
  4. Gother.com มีสิทธิ์อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ในการกระทำต่อไปนี้:
   1. ปฏิเสธที่จะยอมรับหรือ ปฏิเสธคำสั่งจองของผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งเหตุผลใด ๆ; หรือ
   2. เลื่อนการยอมรับคำสั่งจองใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากตรวจสอบพบและมีการยืนยันว่าผู้ขาย ราคา และค่าบริการ ไม่พร้อมใช้งาน หรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่มีการจองใดเกิดขึ้นจนกว่าคำสั่งจองจะได้รับการยอมรับจาก Gother.com ในลักษณะที่กำหนดไว้ในที่นี้ การดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา ในคำสั่งจอง จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งการจองโดย Gother.com เมื่อGother.com ปฏิเสธการสั่งซื้อการจองใด ๆ ใบสั่งซื้อจะถูกส่งคืนหรือขอคืนโดย Gother.com
  5. ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใด ๆ (ตัวอย่างเช่น: อยากได้ห้องที่ใช้รถเข็นเข้าถึงได้ง่าย, การเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนวัน, เพิ่มคะแนน "ความถี่การบิน" หรือคล้ายกันนี้) ผู้ใช้สามารถแทรกคำขอเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์ หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ขายและ Gother.com โดยพิจารณาจากความพร้อมและปัจจัยอื่น ๆ
  6. การยืนยันของผู้ใช้งานบนคำสั่งซื้อการจองครั้งสุดท้าย
   1. ผู้ใช้งานรับทราบว่า ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้นมีเฉพาะในบางเงื่อนไข และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง/ตั๋ว ระยะเวลาในการจองและ / หรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งราคาปรากฏอาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ในบางกรณีอาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ
   2. ผู้ใช้งานยอมรับที่จะรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่าย และข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ และเมื่อมีการส่งอีเมลยืนยัน ผู้ใช้งานต้องยืนยันการจองบนแผ่นจอง (booking sheet)
   3. ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจองก่อนที่จะมีการยืนยันครั้งสุดท้าย ราคาที่แสดงมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูจำนวนเงินที่ต้องชำระ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เนื่องจากการใช้บัตรเครดิตหรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร และค่าธรรมเนียมการจัดส่ง หากมีความแตกต่างในจำนวนเงินที่จ่าย Gother.com จะแจ้งจำนวนเงินที่ผู้ใช้งานจ่ายทางอีเมล หากมีข้อบกพร่อง ที่เป็นเหตุที่ผู้ใช้งานยกเลิกการจองก่อนชำระเงินเต็มจำนวน Gother.com มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะคืนให้แก่ใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนดโดย Gother.com เต็มจำนวน หรือคืนเงินจำนวนลดลงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก Gother.com ซึ่งเป็นผลให้เกิดข้อบกพร่องนี้ หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Gother.com (ในช่วงเวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้า)
   4. สำหรับการยกเลิกใด ๆ นอกเหนือจากสาเหตุข้างต้น Gother.com จะร่วมกับคุณในการคืนเงินตามจำนวนที่คุณจ่ายไปแล้ว ซึ่งลดลงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก Gother.com เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร ซึ่งการคืนเงินอาจไม่ได้ทันทีขึ้นอยู่กับโหมดการชำระเงินเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Gother.com เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณในการรับเงินคืนของคุณและเราจะช่วยเหลือคุณในทางปฏิบัติเท่าที่เราจะทำได้
  7. การยกเลิกการสั่งซื้อ การจองหรือสำรอง
   1. เมื่อทำการสั่งซื้อ จอง หรือสั่งจองผ่านเว็บไซต์ คุณยอมรับและเห็นด้วยกับกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือการหาย หรือคำขอพิเศษของคุณ ซึ่งอาจจะมอบให้แก่ผู้ขายต่อไป Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ขายและผู้ใช้งาน และเงื่อนไขตามคำขอเฉพาะของผู้ใช้งาน ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างรอบคอบ
   2. เกี่ยวกับการคืนเงิน Gother.com อาจระงับหรือ นำส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไปชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
 3. การจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโรงแรม

  ก่อนทำการจองและ / หรือการจองโรงแรมผู้ใช้งานรับทราบว่า:

  1. ราคาทั้งหมดสำหรับการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ของเรา ("ราคาโรงแรม") ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการเข้าพักและจำนวนผู้เข้าพัก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราการจองห้องพักของที่โรงแรมคือราคาต่อห้องและต่อคืน คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบราคา การเลือกของคุณและคำขอหรือบริการเพิ่มเติมใด ที่แสดงบนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลโรงแรมที่แสดงก่อนการยืนยันการจอง) และ/หรือในอีเมลยืนยัน โดยปกติจะไม่รวมอาหารเช้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  2. คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรีสอร์ทของโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และภาษีท้องถิ่น นักท่องเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก (ถ้ามี) และมักจะไม่นำมาพิจารณาในราคาโรงแรมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคำอธิบายหรือนโยบายใด ๆ ที่โรงแรมมีให้ในเว็บไซต์
  3. การประกันภัยทุกประเภท ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าห้องพักเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. มาตรฐานการจองห้อง คือ แขกหนึ่งหรือสองคนต่อห้อง ขึ้นอยู่กับโรงแรม หากมีเตียงเสริมโดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โรงแรมสามารถปฏิเสธที่จะรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมหากไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
  5. โรงแรมบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หรือที่คล้ายกัน) เพื่อใช้บริการบางอย่าง ค่าธรรมเนียมของรีสอร์ท มักไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม; รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในคำอธิบายของโรงแรมบนเว็บไซต์ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างโดยตรงจากโรงแรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ค่าธรรมเนียมพลังงาน, ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระ, ค่าจัดส่งหนังสือพิมพ์, ค่ารักษาความปลอดภัยในห้องพัก, ค่าเดินทาง / ท่องเที่ยวหรือค่าทำความสะอาด ห้องพักภายใต้สถานการณ์พิเศษ แนวปฏิบัติสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโรงแรมเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gother.com
  6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม) มักไม่รวมอยู่ในราคาโรงแรม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ค่าที่จอดรถ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการห้องพัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารค่ำพิเศษ (งานกาล่า), ค่าเช่าภาพยนตร์ / ภาพยนตร์ตามสั่งและค่าใช้อินเทอร์เน็ต ในบางช่วงเทศกาลวันหยุดโรงแรมบางแห่งอาจจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบพิเศษ (เช่นสำหรับปีใหม่คริสต์มาสคริสต์มาส ปีใหม่จีนและกิจกรรมอื่น ๆ ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาห้องพัก แต่จะแสดงในแบบฟอร์มการจอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "ข้อมูลโรงแรม", "ข้อกำหนดการจอง", "นโยบายการยกเลิก" หรือหัวข้อที่คล้ายกันในเว็บไซต์ หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการคิดค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในอัตราภาษีหรือไม่ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อชี้แจงข้อมูล
  7. โรงแรมบางแห่งอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมในการขนส่งหรือ การขนถ่ายไปและกลับจากสนามบินเพื่อเข้าโรงแรม ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปสำหรับการเดินทางระหว่างเกาะต่างๆ (เช่นมัลดีฟส์) โรงแรม การขนส่งดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของโรงแรมเสมอและนำเสนอในนามของโรงแรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการขนส่ง Gother.com ไม่ได้จัดเตรียมการเดินทางใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อบริการขนส่งดังกล่าว คุณยอมรับว่า Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพความปลอดภัย ความถี่ในการให้บริการหรือระดับการให้บริการของบริการขนส่งและ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งดังกล่าว
  8. ในบางอำนาจศาลอาจกำหนดให้โรงแรมเรียกเก็บภาษีการเข้าพักหรือภาษีเท้องถิ่น จากผู้เข้าพักโดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจประกาศภาษีเพิ่มเติมและอาจกำหนดให้โรงแรมเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง คุณตกลงที่จะชำระภาษี/ค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าวให้กับโรงแรมโดยตรง เมื่อทำการเช็คเอาต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Gother.com เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจรวมอยู่ในราคาโรงแรม
 4. รายละเอียดและขั้นตอนการชำระเงิน

  1. การชำระเงินจะชำระเต็มจำนวนและใช้สกุลเงินตามที่ระบุไว้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมเกตเวย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ Gother.com
  2. Gother.com จะไม่เก็บภาษีหรือ ไม่มีเรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หากโรงแรมหรือเมืองปลายทางเรียกเก็บภาษีภาษีเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
  3. สำหรับการจองทุกรูปแบบ คุณจะต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระเงิน Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทั้งหมด
  4. วิธีการชำระเงินรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการโอนเงินผ่านธนาคาร และบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารคุณต้องแสดงใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อยืนยันการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันของ Gother.com และคุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยัน
  5. สำหรับวิธีการชำระเงินอื่น ๆ เช่นบัตรเครดิตคุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุโดย Gother.com และ / หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
  6. หลังจากคุณชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว Gother.com จะทำการสั่งซื้อและออกรหัสการจองซึ่งจะมาพร้อมกับ:
   1. รหัสการจอง
   2. ชื่อลูกค้า
   3. หมายเลขการจอง
   4. รายละเอียดการจอง
   5. หมายเลขโทรศัพท์ /ต่อ
  7. Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจำนวนเงินโอนที่ไม่ถูกต้องหรือ ชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด คุณต้องใช้ตู้ ATM ในการโอนระหว่างธนาคารแบบเรียลไทม์. หลังจากเสร็จสิ้นการโอนเงินระหว่างธนาคารโปรดยืนยันการชำระเงินของคุณโดยกรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน
 5. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

  1. สำหรับการชำระเงินการจองผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยบัตรเครดิตนั้น Gother.com จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ ในราคาเต็ม ณ เวลาที่ทำการจองและการยืนยันการจอง (อาจจะมีการคืนเงินใด ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจองที่ปรากฏ) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองทุกครั้งก่อนทำการ Gother.com จะดำเนินการคืนเงินให้ตามที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางรายการ คุณอาจต้องชำระให้ผู้ขายโดยตรง เพื่อป้องกันการเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ในระหว่างทางที่กำลังดำเนินการอยู่กับเรา เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเช่น Transport Layer Security (“ TLS”) หรือ Secure Sockets Layer (“ SSL”) เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคุณ
  2. ในกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการใช้บัตรเครดิตของคุณ โดยบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที ในกรณีดังกล่าว Gother.com จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีการฉ้อโกงหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นผ่านทาง Gother.com หรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแอปพลิเคชันของ Gother.com) Gother.com ไม่จำเป็นต้องคืนเงินหรือชำระคืนให้คุณเนื่องจากการฉ้อโกงดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาดีจากเรา เราอาจจัดให้มีการชดเชยในรูปแบบอื่นๆ ให้คุณภายใต้การตรวจสอบและการอนุมัติจากเรา คุณจะมีสิทธิ์ขอค่าตอบแทนได้ก็ต่อเมื่อการจองดังกล่าวผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา และการฉ้อโกงหรือการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณนั้น เป็นผลมาจากการผิดสัญญาหรือความประมาทเลินเล่อของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกงหรือการใช้บัตรเครดิตของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหาก มีการดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกเหนือจากของเราเองหรือหากเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของคุณเอง หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือการฉ้อโกงบน Gother.com คุณต้องติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราทันที
  3. คุณต้องมั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้ไว้กับเรานั้นถูกต้องสมบูรณ์ Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Gother.com สามารถเพิ่มหรือลบวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในบางกรณีเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและยืนยันการจองตามที่อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ การจองจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรกำนัล และผู้ขายอาจใช้กลไกบางอย่าง มีตรวจสอบการฉ้อโกงในระหว่างกระบวนการจอง หากมีการฉ้อโกงเกิดขึ้นหรือตั้งใจที่จะเกิดขึ้น จะถือว่าการจองเป็นโมฆะ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมการจองจะไม่สมบูรณ์และจะถือเป็นโมฆะ และ Gother.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการยกเลิกการจองโดยผู้ขายดังกล่าว
  4. Gother.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้วิธีแก้ไขตามกฎหมาย หากมีข้อพิพาทหรือปัญหาเกิดขึ้นจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือหากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในการจองตามคำสั่งซื้อ หากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่จ่ายเงินปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินในคำสั่งจอง Gother.com อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขด้วยวิธีอื่น ดังนี้:
   1. ปฏิเสธคำสั่งจองดังกล่าว หรือระงับ หรือยกเลิกการจองกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ของการจองดังกล่าว หรือ
   2. อ้างสิทธิ์เก็บเงินกับผู้ใช้งาน/ผู้ซื้อใน ราคาเต็มของการสั่งซื้อหรือการจอง

ส่วน C. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานออนไลน์และบัญชีของฉัน

 1. เลขที่บัญชี รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี

  1. ในการลงทะเบียนและการดำเนินบัญชีของฉัน:
   1. เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นชื่อที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ
   2. คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และแสดงหลักฐานแสดงตัวตนเมื่อเราร้องขอ. การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้ จำกัด ระงับหรือการยกเลิกบัญชีและการสั่งซื้อของคุณทันที
  2. คุณยอมรับว่า บัญชีของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว (หรือของนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน). คุณตกลงว่า:
   1. จะไม่แบ่งปันหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ
   2. จะไม่มอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณไปยังบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ
   3. รักษาและป้องกันความปลอดภัยและความลับของ เลขที่บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
   4. หากคุณไม่สามารถควบคุมบัญชี และการใช้งานบัญชีของคุณ หรือเป็นที่น่าสงสัย (เช่นบัญชีของคุณถูกแฮ็คในทางใดทางหนึ่งหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย) หรือการละเมิด ความปลอดภัยใดๆ ซึ่งรวมถึงการสูญหาย ถูกขโมย หรือการเปิดเผยรหัสผ่านของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณ ในการปิดกั้นและ/หรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณชั่วคราวได้
  3. คุณจะต้องผูกพันและรับผิดชอบการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งผ่านเลขที่บัญชีและรหัสผ่านของคุณและการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดGother.com มีสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นและจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่ทำและออกโดยคุณ
  4. ในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นผลมาจากการเปิดเผยรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หรือการมีใช้งานที่ไม่เหมาะสม คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีหรือการยืนยันตัวตนที่ไม่เหมาะสม ของคุณ คำสั่งซื้อ การจองที่ได้รับจากบัญชีของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการใช้งานบัญชีของคุณอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจใช้งานโดยคุณหรือผู้อื่น เราจะถือว่าเป็นการสั่งซื้อหรือการจองที่ถูกต้องและเราจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือการจองดังกล่าว และคุณตกลงที่จะชำระเงินคืนและไม่ส่งผลให้ Gother.com เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากใช้รหัสบัญชีและรหัสผ่านของคุณอย่างไม่เหมาะสม
  5. คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อความ และกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่ไซต์ส่ง หรือดำเนินการผ่านเลขที่บัญชีและรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะชดใช้ และไม่ให้ส่งผลต่อ Gother.com ในการรับผิดชอบและรับผิดต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สิน ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้และ/หรือความประมาทเลินเล่อ ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตหรือ การใช้รหัสบัญชีและรหัสผ่านของคุณเป็นการฉ้อโกง
  6. จากการที่คุณได้ให้ข้อมูลที่ร้องในการลงทะเบียนบัญชีของคุณ คุณยินยอมให้ Gother.com ใช้และเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานและบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 2. โปรแกรมการสะสมคะแนนของสมาชิก

  1. เมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีกับ Gother.com คุณจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมการสะสมคะแนนที่ชื่อว่า “iGoPoint” ซึ่งดำเนินการโดย Gother.com โดยอัตโนมัติ
  2. ในฐานะสมาชิกของ iGoPoint คุณจะได้รับคะแนนโปรโมชั่น ส่วนลด คุณสมบัติ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เสนอโดย Gother.com และ/หรือร้านค้าบุคคลที่สาม ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง ลบ คะแนนบางส่วนหรือคะแนนทั้งหมด โปรโมชัน ส่วนลด คุณสมบัติ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เรามีให้ หรือทำให้ปรากฏเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว
 3. ผู้ถือบัญชีและภาระหน้าที่ของผู้ใช้งาน

  1. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้อ่านและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมดของเรา
  2. คุณตกลงแล้วและยอมรับที่จะ:
   1. ปฏิบัติต่อผู้ใช้งานและชุมชนของผู้ใช้งานด้วยความเคารพและความสุภาพ
   2. ไม่รบกวน ก่อกวนข่มขู่ รุกราน ดูถูก เหยียดหยาม ละเมิดหรือทำร้ายผู้ใช้รายอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
   3. ไม่สแปม จดหมายจำนวนมาก ส่งไวรัสสปายแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม หรือวัสดุที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อการใช้บริการของผู้ใช้งานรายอื่น
   4. ไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้อื่นทั้งบนเว็บไซต์ จากเว็บไซต์ และผ่านเว็บไซต์ของเรา
  3. การละเมิด การฉ้อโกง การล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนด นำมาซึ่ง การห้ามใช้งานเว็บไซต์และบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณและคุณอาจถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต่อไป
  4. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Gother.com และ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงานตัวแทน หุ้นส่วนและพนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเรียกร้อง ความต้องการ การกระทำ พฤติการณ์ การฟ้องร้องดำเนินคดี หนี้สิน การลงโทษ และค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ความเสียที่ต้องชดใช้เต็มจำนวน รางวัล การสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้:
   1. เนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่คุณโพสต์
   2. การใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ ของคุณ
   3. การฝ่าฝืนประกันหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข
   4. การบิดเบือนความจริง การหลอกลวง การละเมิดสัญญา หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 4. การระงับและการยกเลิกบัญชี

  1. คุณยอมรับว่า Gother.com มีสิทธิ์ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องให้เหตุผลไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่จะ:
   1. ปิดกั้นชั่วคราว ลบ ยุติ ระงับหรือปิดบัญชีของคุณและข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องในบัญชีของคุณ; และ/หรือ
   2. จำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน
  2. ตัวอย่างสาเหตุในการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีของผู้ใช้ ดังจะกล่าวต่อนี้ แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้
   • การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหาก Gother.com เชื่อว่าคุณได้ใช้บัญชีในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือไม่พึงประสงค์
   • การมีลักษณะต้องห้ามข้อห้ามตามกฎระเบียบ
   • การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการขโมย)
   • มีความสงสัยว่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา
   • การสั่งซื้อที่น่าสงสัย
   • การให้ข้อมูลผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือ ทำให้เข้าใจผิด
   • พฤติกรรมการที่ไม่เหมาะสม การคุกคามหรือการดูหมิ่น
   • การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
   • การขัดขวางการทำงาน
   • มีความยากลำบากในการสื่อสารหรือขาดการสื่อสาร
   • ผู้ใช้งานที่มีรายชื่ออยู่ใน "บัญชีดำ" หรือ "รายการเฝ้าระวัง" ของรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ
   • บัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนขึ้นไป
  3. คุณยอมรับว่า Gother.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณถูกระงับและ/ หรือยกเลิกบัญชีและ / หรือการเข้าถึงบริการของคุณ
  4. หากบัญชีของคุณถูกระงับหรือยกเลิกในเวลาใดเนื่องจากเหตุผลใด ๆ คุณยังคงต้องรับผิดชำระค่าบริการ การสั่งซื้อ และ/หรือการจองที่คุณทำไว้และ Gother.com ได้ดำเนินการกับผู้ขายก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกระงับหรือยกเลิก
 5. การแสดงความคิดเห็นและสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้งาน

  1. ในการส่ง การอัปโหลด การแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือผ่าน Gother.com ถือว่าคุณยอมรับว่า:
   1. ต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ให้, โพสต์, แชร์, อัปโหลด, เผยแพร่ในลักษณะใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง, ทำให้เข้าใจผิด, ใส่ร้าย, หมิ่นประมาท, ดูหมิ่น, ข่มขู่, ลามกอนาจาร, บุกรุกความเป็นส่วนตัว, หยาบคายไม่เหมาะสม, ผิดกฎหมาย, การเมือง, เหยียดสีผิว, ศาสนา, ดูหมิ่น, ล่วงละเมิด, เป็นเท็จ, ข้อมูลเกินจริง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือจะละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามใดๆ
   2. ไม่ก่อความรำคาญ, รบกวน, ชักชวน, ก่อกวน, คุกคาม, รุกราน, ดูถูก, ใช้ในทางที่ผิด, ทำให้เสียชื่อเสียง, หรือทำร้ายผู้ใช้งานรายอื่นหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการทรมานต่อผู้ใช้งานรายอื่น
   3. ไม่ให้, โพสต์, แบ่งปัน, อัปโหลด, เผยแพร่ในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ร้องขอเงินทุน หรือรวมถึงโปรแกรมที่มีไวรัสม้าโทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดเวลา, หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เว็บไซต์มีการทำงานและหน้าที่ของเว็บไซต์, การบริการ, เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ มีประสิทธิภาพแย่ลง
   4. ไม่ให้งานใดๆ ที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ให้ลิงก์ใด ๆ แก่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม หรือไม่ให้เนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย
  2. เมื่อทำการจองเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อความเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือ แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกผู้ขาย การแสดงความคิดเห็นของคุณจะปรากฏบนเว็บไซต์หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Gother.com แต่เพียงผู้เดียว Gother.com สามารถแสดงความเห็นซึ่งอาจประกอบด้วย ความคิดเห็น, ระดับการให้บริการและชื่อของคุณตามที่คุณระบุไว้ในการแสดงความคิดเห็น
   1. ในการให้ความคิดเห็น คุณตกลงที่จะทำให้แน่ใจว่า:

    (1) คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิ์ทั้งหมด เกี่ยวกับความคิดเห็นที่คุณมอบให้แก่เว็บไซต์

    (2) เนื้อหาที่แสดงความคิดเห็นนั้นถูกต้องและไม่มีการบิดเบือนความจริง

    (3) การใช้งาน หรือปฏิบัติ หรือการส่งผ่านเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นไม่ละเมิดข้อกำหนด หรือกฎหมายและข้อบังคับ, คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด และคุณจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ

   2. คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นที่คุณให้หรือส่ง
   3. การแสดงความคิดเห็นที่ให้ไว้กับ Gother.com จะถือว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับและ Gother.com จะไม่มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นให้เป็นความลับ Gother.com จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสมโดยไม่มีข้อจำกัดภายใต้บทบัญญัติในข้อกำหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) เฉพาะ การนำออก การตัด การดัดแปลง หรือการปรับแก้ความคิดเห็น Gother.com จะไม่มีภาระผูกพันในการชำระค่าใช้จ่ายเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นที่คุณส่งมา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การแยกหรือการตัดข้อความ และ Gother.com จะไม่มีข้อผูกมัดในการให้ หรือรวบรวม หรือพูดถึงผู้แต่งหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ
   4. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ด้วยความเคารพต่อเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็น คุณตกลงว่า:

    (1) คุณไม่จำเป็นต้องมีการระบุแหล่งที่มาหรือการระบุตัวตนใด คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดและตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นของคุณ และ

    (2) คุณยินยอมให้ Gother.com และพนักงานผู้สืบทอดและผู้รับโอนใช้เนื้อหาความเห็นทั้งหมดที่ส่งไปยัง Gother.com ไม่ว่าด้วยวิธีใด ในเวลาใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเผยแพร่ การดัดแปลง และการทำซ้ำความเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน

  3. ผู้ใช้งานจะต้องเคารพในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนใด ๆ บนเว็บไซต์ที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งาน
  4. เมื่อใดก็ตามที่คุณให้อัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ไปยังไซต์ นั่นคือคุณยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ:
   1. ให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าบริการ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดระยะเวลา และ ใช้ได้ทั่วโลก ในการใช้งานรวมถึงแต่ไม่จำกัด แก่Gother.com บริษัทในเครือ,บริษัทย่อยและผู้รับเหมาช่วง ให้เก็บรักษา, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, กระจาย, เผยแพร่, แสดง, สื่อสาร, ส่งผ่าน, ประชาสัมพันธ์, เล่าเรื่องผ่านอินเตอร์เนต (podcast), เล่าเรื่องผ่านเว็บไซต์ (webcast), หรือ ออกอากาศได้ และให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือไม่ ในการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดการบริการและ/หรือผ่านเว็บไซต์, เว็บไซต์อื่นและการตีพิมพ์อื่นๆ และตีพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์
   2. ให้แสดงและรับประกันว่า:

    (1) เนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดเป็นงานต้นฉบับและการสร้างสรรค์ของคุณเองและ ไม่ และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และการใช้งานโดย Gother.com และผู้ใช้อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์และลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้, และการโฮสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์โดย Gother.com จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

    (2) ไม่มีเนื้อหาของผู้ใช้งานเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับ

    (3) ไม่มีเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เป็นผลงานของบุคคลที่สามและพวกเขาจะไม่เปิดเผย Gother.com ต่อกระบวนการทางแพ่งหรือทางอาญาในส่วนใดๆ ของโลก

  5. Gother.com อาจตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานและการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น. Gother.com จะยังคงใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการลบหรือปฏิเสธที่จะยอมรับเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ จากเว็บไซต์หรือ เรื่องที่มีข้อพิพาทใด ๆ กับบุคคลที่สาม
  6. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและคง Gother.com, และบริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, พนักงานตัวแทน, หุ้นส่วน, และลูกค้า, ไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเรียกร้อง, ความต้องการ, การปฏิบัติ, พฤติการณ์, หนี้สิน, บทลงโทษ, และค่าใช้จ่ายทั้งหมด, รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, ความเสียหายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน, รางวัล, ความสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่คุณส่ง, โพสต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือบริการ
  7. คุณเป็นผู้เก็บรักษาลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาผู้ใช้งานทั้งหมดที่เป็นของคุณก่อนที่จะอัพโหลดบนเว็บไซต์นี้ และคุณเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และอนุญาตให้รวมเข้ากับเนื้อหาทั้งหมดบน Gother.com ด้วยตัวคุณเอง
 6. การใช้บริการ:

  การให้บริการอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไว้ใน

  ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Gother.comหรือการทำสัญญาแยกต่างหากระหว่าง Gother.com หรือผู้ขายและตัวคุณเอง
 7. ค่าธรรมเนียม:

  การลงทะเบียนเลขที่บัญชีและรหัสผ่าน และ iGoPoint ครั้งแรกกับเว็บไซต์นั้นฟรี Gother.com เป็นผู้พิจารณาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัครและรักษาบัญชีผู้ใช้งานและโปรแกรมการสะสมคะแนนของสมาชิกโดยจะแจ้งให้คุณทราบต่อไป

 8. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร:

  คุณรับทราบและตกลงว่า การใช้การงาน การเข้าถึง การสั่งซื้อ การจองบริการหรือเว็บไซต์ บัญชีของคุณ เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร, และคุณจะต้องไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเกี่ยวกับความถูกต้อง การยอมรับหลักฐาน หรือการบังคับใช้ ในกรณีที่ไม่ได้ลงนาม แม้จะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับหรือลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

 9. การยอมรับ:

  กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อแสดงถึงการยอมรับข้อตกลงบัญชีผู้ใช้งานของคุณ, หรือกดปุ่ม "ปฏิเสธ" เพื่อหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ : คำว่า “ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)” หมายถึง สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ อาจหมายถึงอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย